Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.  “A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” pontjának 23. §-a értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni az október 1-jei állapotnak megfelelően:

 (A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.)

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Óvodai felvétel

Az óvodába jelentkezők az intézményvezetőnél, illetve az óvodai intézményegység-vezetőnél jelentkeznek. A felvételről az intézményvezető dönt, az óvodai intézményegység-vezetővel történő egyeztetés után. A szülő a megadott időpontban, az előzetes tájékoztatás alapján írathatja be gyermekét az óvodába.

A gyermek csoportba való beosztásáról az óvodai intézményegység-vezető véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

Óvodánknak nincs körzethatára.

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a keresztény hitben elkötelezett családok gyermekei, illetve a testvér gyermekek.

Beiratkozás előtt minden évben mód van rá, hogy a leendő szülők és gyermekek megismerkedhessenek óvodánkkal és programunkkal. A beiratkozás a gyermek és a szülei személyes megjelenésével történik a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével.

Az első osztályosok beiskolázása

Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

További szempontok:

 • testvér már az intézményünkbe jár
 • az óvodánkból érkezés
 • a család az egyházközséghez tartozik
 • hitoktatásban már részesült

A leendő első osztályosok szülei számára szülői fórumot szervezünk. Azt követően játékos délutánra várjuk a nagycsoportos óvodásokat. Az ismerkedési foglalkozás játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás megkönnyítése. A beiratkozásokat megelőzően nyílt tanítási órákat tartunk a szülők és az óvodás gyerekek számára.

A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollégák javaslata alapján.

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét december 31. napjáig betöltse.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
 • a gyermek lakcímkártyáját, taj-kártyáját

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az intézményvezető dönt.

második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

További szempontok:

 • testvér már az intézményünkbe jár
 • a család az egyházközséghez tartozik

Az átiratkozáskor be kell mutatni:

 • a tanuló születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek lakcímkártyáját, taj-kártyáját
 • a tanuló keresztlevelét,
 • a plébánosi ajánlást,
 • a szülő személyi igazolványát;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában ? a bizonyítvány bejegyzése alapján ? nem tanult.

A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Óvodai beiratkozás a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) alapján:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján vagy a helyben szokásos módon.

Iskolai beiratkozás a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) alapján az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 7. § alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.

A fenntartó a 2023-2024-es tanévre az óvodában 2 csoport, az általános iskola 1-8. évfolyamán 16 osztály indítását engedélyezte.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény az étkezési térítési díjon kívül más díjfizetési kötelezettségekkel nem terheli a szülőket.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve nevelésbe vett tanulók ingyenes étkezésben részesülnek.

A három vagy többgyermekes családban élők vagy a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek 50%-os kedvezményben részesülnek.

Azok a családok, akiknek az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 47.025 Ft-ot (egyedülálló esetén: 51.300 Ft-ot), az önkormányzat illetékes osztályán rendszeres gyermekvédelmi támogatásra pályázhatnak és így az ő étkezésük ingyenessé válhat.

Azok a szentesi családok, akiknek gyermeke nem ingyen étkezik, tehát nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot (egyedülálló esetén: 71.250 Ft-ot),  az étkezési térítési díjhoz önkormányzati támogatást kérhetnek. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat havonta fix összeggel járul hozzá a térítési díjakhoz, ami körülbelül a felét-háromnegyed részét fedezi a fizetendő összegnek. Az önkormányzati támogatás igényléséhez formanyomtatvány kérhető a Gazdasági Irodában.

Az étkezési térítési díjak a tavalyi tanévhez képest nem változtak.

  Térítési díj (Ft/nap) Kedvezményes térítési díj (Ft/nap)
reggeli 200 100
ebéd 560 280
uzsonna 200 100
összesen 960 480

Kérjük Önöket, hogy figyeljék az ebédbefizetések időpontját, és a megjelölt napokon intézzék a befizetéseket, mert aki nem rendezi az étkezési díjat a következő hónap elejéig, nem áll módunkban étkezést biztosítani gyermekének a hátralék kiegyenlítéséig.

A hiányzásokat minimum két munkanappal előtte jelezni szíveskedjenek a Gazdasági Irodában (tel: 63/561-145), aznapra leadott étkezési lemondást nem áll módunkban teljesíteni.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje,

Az intézmény 2022-2023-as tanév végi beszámolójának fenntartói értékelése

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

2022/2023. tanév rendjéről szóló  30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 12. §  értelmében az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzést végez:

(1) 2024. január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 13. § értelmében az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzést végez:

(1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére. 

Az intézményben nem történt ellenőrzés.

az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai,

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A 2022/2023-as tanévben hat pedagógus önértékelésére került sor. 

Az értékelt pedagógusok önfejlesztési terve az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltöltésre került.

időpont ellenőrző szerv ellenőrzés tárgya megállapítások
2019. szeptember Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága A kapott támogatások elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a támogatás jogszerű felhasználásának követelményei biztosítottak voltak-e?

Vizsgált időszak: 2018. január 1.- 2018. december 31.

A nyilvántartásokból, szakmai és pénzügyi dokumentációkból megállapítható, hogy a támogatások milyen célra kerültek felhasználásra, valamint a felhasználásuk jogszerű volt. Kijelölt 2019. évi normatíva jogcímek elszámolásának és felhasználásának ellenőrzése
2020. július Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága A kijelölt 2019. évi normatíva jogcímek elszámolásának és felhasználásának ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az óvoda épülete hétfőtől péntekig 6.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.

A gyermekek felügyeletét az óvoda 6.00 – 17.00 óráig biztosítja.

Reggel 6 órától 7.30-ig, illetve délután 16:00-tól 17 óráig összevont csoportban történik a gyermekek óvodai nevelése.

A gyermekek óvodában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.

Az óvoda a nyári szünetben az éves munkatervben meghatározott rend szerint tart nyitva, a nyári nyitva tartás rendjéről minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját szintén a munkatervben határozzuk meg. A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6:00 órától 19 óráig tart nyitva.

A tanulók felügyeletét az iskola a 6:30 – 17:00 óráig biztosítja.

A tanulók iskolában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.

A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok időpontját – az adott tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet alapján – az éves munkatervben határozzuk meg.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó előírásai alapján kell megszervezni.

A tanév helyi rendje, 2023-2024

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A 2023. évi általános Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra egy pedagógus jelentkezett még 2022 márciusában.

2023. március 31-ig három pedagógusnak kellett jelentkeznie a 2023. évi általános Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárásra.

A sikeres minősítéseknek köszönhetően a nevelőtestület 73 %-a (28/38) esett már át minősítő vizsgán/minősítési eljáráson. 

Pedagógus I. (1 fő); 

Pedagógus II (23 fő); 

Mesterpedagógus (4 fő).

2023. március 31-ig három pedagógus jelentkezett a 2024. évi általános Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra. 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A Szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, 2023_08_31

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja 2023_08_31

A Szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai házirendje 2023_08_31

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2023-2024

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő oktató munkát segítők száma: 16 fő.

  betöltött munkakör iskolai végzettség szakképzettség
1. pénzügyi ügyintéző főiskola közgazdász, logisztikus
2. gazdasági vezető főiskola közgazdász, mérlegképes könyvelő
3. takarító szakközépiskolai érettségi képesítő vendéglátó
4. takarító szakközépiskolai érettségi képesítő dísznövénykertész, kereskedő-boltvezető
5. takarító szakmunkásképző ruhakészítő
6. konyhai kisegítő/takarító érettségi – szakközépiskolai cipőkészítő, cipőfelsőrész készítő, szakács, kereskedő-boltvezető
7. konyhai kisegítő szakmunkásképző ABC-eladó, szakács
8. konyhai kisegítő nyolc általános szakács
9. konyhai kisegítő érettségi – szakiskola kertész (zöldségtermesztő)
10. konyhai kisegítő érettségi – gimnáziumi szakács
11. karbantartó érettségi – szakközépiskolai munkavédelmi technikus, ívhegesztő, alapfokú gázhegesztő, alapfokú fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztő
12. épületgondnok érettségi – szakközépiskolai villanyszerelő, épületvillamossági szerelő, ipari elektronikai technikus, számítástechnikai szoftver üzemeltető
13. portás szakmunkásképző kerámiaipari nyerstermékgyártó (kerámiaformázó) élelmiszer- és vegyi áru-eladó
14. iskolatitkár érettségi Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
15. rendszergazda érettségi – szakközépiskolai információ- és számítástechnikai technikus; műszaki informatikai mérnökasszisztens
16. pedagógiai asszisztens szakközépiskolai érettségi képesítő fodrász, pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A 2020. évi országos mérések-értékelések az 5/2020 (III. 19.) EMMI határozat 4. pontja értelmében elmaradtak.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei közzétételi

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

lemorzsolódás közzétételihez

A 2022-2023-as tanévben egy évismétlő tanulónk volt.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Óvoda

Az óvodában az óvodai intézményegység-vezetővel egyeztetve lehet egyéb foglalkozásokat tartani, a szülők igényeinek figyelembe vételével, a munkatervben rögzítettek szerint (pl. ovis torna, lovaglás stb.) Az egyéb foglalkozásokon óvodapedagógus is részt vesz.

Közös imával, elcsendesedéssel kezdünk minden napot, a nagycsoportosok a munkatervben meghatározott időpontokban szentmisén, az óvodai csoport heti rendszerességgel hittan foglalkozáson vesz részt.

A munkatervben meghatározott módon emlékezünk meg az egyházi ünnepekről, jeles magyar szentekről.

Iskola

A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra.

Az egyéb foglalkozásokat 16 óráig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében.

Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működhetnek:

 • hitéleti programok
 • délutáni tanulás: napközis foglalkozás, tanulószoba
 • tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök
 • versenyek, vetélkedők, bemutatók
 • kirándulások
 • múzeumi foglalkozások
 • iskolai sportkör, tömegsport
 • iskolai könyvtár
 • egyéb rendezvények

Állandó hitéleti programok

 • A magyar szentekről, egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg az éves munkaterv alapján.
 • Havonta az iskola tanulói vasárnapi diákmisén vesznek részt a Szentesi Szent Anna-templomban (a többi vasárnap pedig a saját plébániájukon).
 • A diákmisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra.
 • A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)
 • A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
 • Erzsébet-hét
 • Adventi hetek (december)

–        Roráté, agapé

–        karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség

–        közös adventi gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség

 • Nagyböjti hetek

–        nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség

–        keresztútjárás

 • Farsang
 • Anyák napja
 • Diákközösség Napja

Időszakos hitéleti programok pl.:

 • Atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra
 • Osztályok vállalása a diákmisék szolgálatában, az adventi, nagyböjti időszakban

Délutáni tanulás: napközi, tanulószoba

A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a házirend előírásai alapján, szükség esetén az osztályfőnök illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá.

A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehetőleg azonos évfolyamú, illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba.

A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket.

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével.

Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.

A foglalkozásokra való jelentkezés

 • a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes,
 • a tanév elején történik,
 • egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek.

Kirándulások

Az osztályfőnökök, az óvodapedagógusok a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében osztályaik, csoportjaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek.

A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnökök az osztályfőnöki munkatervükben, az óvodapedagógusok a nevelési tervükben rögzítik.

A tanulmányi kirándulás tervét a munkatervben meghatározott időpontig, illetve a kirándulás megkezdése előtt minimum 1 héttel az osztályfőnök, óvodapedagógus az intézmény vezetőjének, illetve az óvoda vezetőjének leadja.

Múzeumi foglalkozások

Az óvodapedagógusok, osztályfőnökök, szaktanárok a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében osztályaik, csoportjaik számára múzeumi foglalkozást szervezhetnek. A különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatásokon a tanulók részvétele ? ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár ? önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

A foglalkozás csak az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés után szervezhető meg.

Egyéb rendezvények

Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 1. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok.
 2. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható.
 3. Hatodik órában csak akkor íratható témazáró dolgozat, ha az adott tárgyból a tanulónak az órarendben nincs 1-5. órája.
 4. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapják a szaktanároktól.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

osztály létszám
1. a  22 fő
1. b  22 fő
2. a  22 fő
2. b  22 fő
3. a  24 fő
3. b  22 fő
4. a  23 fő
4. b  21 fő
5. a  29 fő
5. b  23 fő
6. a  23 fő
6. b  18 fő
7. a  20 fő
7. b  16 fő
8. a  17 fő
8. b  16 fő

Elérhetőségeink

Címünk:

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.

Igazgató:

Siposné Miskolczi Gyöngyi

Telefon: 63/561-140     

Mobil:: 20/823-1951

E-mail:

szenterzsebetisk@gmail.com

Óvodavezető: Remzsőné Lakos Mária

Az óvoda telefonszáma: 561-146

Csengetési rend

1. óra: 8.00-8.45

2. óra: 9.00-9.45

3. óra: 10.00-10.45

4. óra: 10.55-11.40

5. óra: 11.50-12.35

6. óra: 12.45-13.30

Főétkezés: 13.30-14.00

Alapítványaink

SZENT ERZSÉBET RÓZSÁI ALAPÍTVÁNY

Magyar Katolikus Egyház technikai szám:

0011

Bankszámlaszám:

57200031-10042009

Adószám:

18471052-1-06