Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.  “A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” pontjának 23. §-a értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni az október 1-jei állapotnak megfelelően:

 (A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.)

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Óvodai felvétel

Az óvodába jelentkezők az intézményvezetőnél, illetve az óvodai intézményegység-vezetőnél jelentkeznek. A felvételről az intézményvezető dönt, az óvodai intézményegység-vezetővel történő egyeztetés után. A szülő a megadott időpontban, az előzetes tájékoztatás alapján írathatja be gyermekét az óvodába.

A gyermek csoportba való beosztásáról az óvodai intézményegység-vezető véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

Óvodánknak nincs körzethatára.

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a keresztény hitben elkötelezett családok gyermekei, illetve a testvér gyermekek.

Beiratkozás előtt minden évben mód van rá, hogy a leendő szülők és gyermekek megismerkedhessenek óvodánkkal és programunkkal. A beiratkozás a gyermek és a szülei személyes megjelenésével történik a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével.

Az első osztályosok beiskolázása

Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

További szempontok:

 • testvér már az intézményünkbe jár
 • az óvodánkból érkezés
 • a család az egyházközséghez tartozik
 • hitoktatásban már részesült

A leendő első osztályosok szülei számára szülői fórumot szervezünk. Azt követően játékos délutánra várjuk a nagycsoportos óvodásokat. Az ismerkedési foglalkozás játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás megkönnyítése. A beiratkozásokat megelőzően nyílt tanítási órákat tartunk a szülők és az óvodás gyerekek számára.

A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollégák javaslata alapján.

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét december 31. napjáig betöltse.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
 • a gyermek lakcímkártyáját, taj-kártyáját

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az intézményvezető dönt.

második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

További szempontok:

 • testvér már az intézményünkbe jár
 • a család az egyházközséghez tartozik

Az átiratkozáskor be kell mutatni:

 • a tanuló születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek lakcímkártyáját, taj-kártyáját
 • a tanuló keresztlevelét,
 • a plébánosi ajánlást,
 • a szülő személyi igazolványát;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában ? a bizonyítvány bejegyzése alapján ? nem tanult.

A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Óvodai beiratkozás a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) alapján:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján vagy a helyben szokásos módon.

Iskolai beiratkozás a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) alapján az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 8. § alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

A fenntartó a 2022-2023-as tanévre az óvodában 2 csoport, az általános iskola 1-8. évfolyamán 16 osztály indítását engedélyezte.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény az étkezési térítési díjon kívül más díjfizetési kötelezettségekkel nem terheli a szülőket.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve nevelésbe vett tanulók ingyenes étkezésben részesülnek.

A három vagy többgyermekes családban élők vagy a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek 50%-os kedvezményben részesülnek.

Azok a családok, akiknek az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 38.475 Ft-ot (egyedülálló esetén: 41.325 Ft-ot), az önkormányzat illetékes osztályán rendszeres gyermekvédelmi támogatásra pályázhatnak és így az ő étkezésük ingyenessé válhat.

Azok a szentesi családok, akiknek gyermeke nem ingyen étkezik, tehát nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot (egyedülálló esetén: 71.250 Ft-ot),  az étkezési térítési díjhoz önkormányzati támogatást kérhetnek. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat havonta fix összeggel járul hozzá a térítési díjakhoz, ami körülbelül a felét-háromnegyed részét fedezi a fizetendő összegnek. Az önkormányzati támogatás igényléséhez formanyomtatvány kérhető a Gazdasági Irodában.

Az étkezési térítési díjak a tavalyi tanévhez képest nem változtak.

Térítési díj (Ft/nap) Kedvezményes térítési díj (Ft/nap)
reggeli 90 45
ebéd 420 210
uzsonna 90 45
összesen 600 300

Kérjük Önöket, hogy figyeljék az ebédbefizetések időpontját, és a megjelölt napokon intézzék a befizetéseket, mert aki nem rendezi az étkezési díjat a következő hónap elejéig, nem áll módunkban étkezést biztosítani gyermekének a hátralék kiegyenlítéséig.

A hiányzásokat minimum két munkanappal előtte jelezni szíveskedjenek a Gazdasági Irodában (tel: 63/561-145), aznapra leadott étkezési lemondást nem áll módunkban teljesíteni.

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje,

Az intézmény 2021-2022-es tanév végi beszámolójának fenntartói értékelése

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ? nyilvános megállapításokat tartalmazó ? vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

2021/2022. tanév rendjéről szóló  20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 12. §  értelmében az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzést végez:

 

(1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

 

(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását.

 

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

Az intézményben nem történt ellenőrzés.

2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 13. § értelmében az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzést végez:

(1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére. 

az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai,

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A 2020/2021-es tanévben négy pedagógus önértékelésére került sor. A feladatot önként vállaló két fő pedagógus önértékelését a következő tanévben fogjuk elvégezni.

Az értékelt pedagógusok önfejlesztési terve az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltöltésre került.

időpont ellenőrző szerv ellenőrzés tárgya megállapítások
2019. szeptember Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága A kapott támogatások elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a támogatás jogszerű felhasználásának követelményei biztosítottak voltak-e?

Vizsgált időszak: 2018. január 1.- 2018. december 31.

A nyilvántartásokból, szakmai és pénzügyi dokumentációkból megállapítható, hogy a támogatások milyen célra kerültek felhasználásra, valamint a felhasználásuk jogszerű volt. Kijelölt 2019. évi normatíva jogcímek elszámolásának és felhasználásának ellenőrzése
2020. július Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága A kijelölt 2019. évi normatíva jogcímek elszámolásának és felhasználásának ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az óvoda épülete hétfőtől péntekig 6.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.

A gyermekek felügyeletét az óvoda 6.00 – 17.00 óráig biztosítja.

Reggel 6 órától 7.30-ig, illetve délután 16:00-tól 17 óráig összevont csoportban történik a gyermekek óvodai nevelése.

A gyermekek óvodában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.

Az óvoda a nyári szünetben az éves munkatervben meghatározott rend szerint tart nyitva, a nyári nyitva tartás rendjéről minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját szintén a munkatervben határozzuk meg. A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6:00 órától 19 óráig tart nyitva.

A tanulók felügyeletét az iskola a 6:30 ? 17:00 óráig biztosítja.

A tanulók iskolában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.

A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok időpontját – az adott tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet alapján – az éves munkatervben határozzuk meg.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet a fenntartó előírásai alapján kell megszervezni.

A tanév helyi rendje, 2022-2023

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

A 2022. évi általános Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra két pedagógus jelentkezett még 2021 márciusában.

Egy pedagógus még a tanévet megelőzően augusztus végén közös megegyezéssel távozott az intézményből, egy másik pedagógus a minősítési tervből való törlésre vonatkozó kérelmét az Oktatási Hivatal befogadta 2021. november 23-án, és a 2022. évi általános, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásból törölte. 

A sikeres minősítéseknek köszönhetően a nevelőtestület 73 %-a (28/38) esett már át minősítő vizsgán/minősítési eljáráson. 

Pedagógus I. (2 fő); 

Pedagógus II (22 fő); 

Mesterpedagógus (4 fő). 

 1. március 31-ig egy pedagógus jelentkezett a 2023. évi általános Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra. 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Adatvédelmi dokumentumokkal 2020_08_31

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Munkaviszonyon alapuló adatkezelési tájékoztató

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda iratkezelési szabályzata és irattári terve

Szerződésen alapuló adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató adatkezelésről

A Szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja 2020_08_31

A Szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai házirendje 2020_08_31

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2022-2023

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő oktató munkát segítők száma: 15 fő.

betöltött munkakör iskolai végzettség szakképzettség
1. pénzügyi ügyintéző érettségi -szakközépiskolai pénzügyi-számviteli ügyintéző mérlegképes könyvelő
2. gazdasági vezető főiskola közgazdász,

mérlegképes könyvelő

3. takarító főiskola
4. takarító szakmunkásképző élelmiszer eladó
5. takarító szakmunkásképző ruhakészítő
6. konyhai kisegítő/takarító érettségi –

szakközépiskolai

cipőkészítő,

cipőfelsőrész készítő

szakács

kereskedő-boltvezető

7. konyhai kisegítő szakmunkásképző ABC-eladó,

szakács

8. konyhai kisegítő nyolc általános szakács
9. konyhai kisegítő érettségi –

szakiskola

kertész (zöldségtermesztő)
10. konyhai kisegítő érettségi –

gimnáziumi

szociális gondozó, szervező
11. karbantartó érettségi –

szakközépiskolai

munkavédelmi technikus,

ívhegesztő,

alapfokú gázhegesztő,

alapfokú fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztő

12. épületgondnok érettségi –

szakközépiskolai

villanyszerelő ? épületvillamossági szerelő,

ipari elektronikai technikus,

számítástechnikai szoftver üzemeltető

13. portás szakmunkásképző kerámiaipari nyerstermékgyártó (kerámiaformázó)

élelmiszer- és vegyi áru-eladó

14. iskolatitkár érettségi ?

szakképző iskolai

felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő

asszisztens

15. rendszergazda érettségi –

szakközépiskolai

információ- és számítástechnikai

technikus;

műszaki informatikai

mérnökasszisztens

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A 2020. évi országos mérések-értékelések az 5/2020 (III. 19.) EMMI határozat 4. pontja értelmében elmaradtak.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A 2021. évi kompetenciamérés kiértékelése

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

lemorzsolódás

A 2020-2021-es tanévben két évismétlő tanulónk volt, azonban tanév közben távoztak az intézményből.

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Óvoda

Az óvodában az óvodai intézményegység-vezetővel egyeztetve lehet egyéb foglalkozásokat tartani, a szülők igényeinek figyelembe vételével, a munkatervben rögzítettek szerint (pl. ovis torna, lovaglás stb.) Az egyéb foglalkozásokon óvodapedagógus is részt vesz.

Közös imával, elcsendesedéssel kezdünk minden napot, a nagycsoportosok a munkatervben meghatározott időpontokban szentmisén, az óvodai csoport heti rendszerességgel hittan foglalkozáson vesz részt.

A munkatervben meghatározott módon emlékezünk meg az egyházi ünnepekről, jeles magyar szentekről.

Iskola

A tanulási idő, illetve a szabadidős foglalkozások időpontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra.

Az egyéb foglalkozásokat 16 óráig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében.

Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működhetnek:

 • hitéleti programok
 • délutáni tanulás: napközis foglalkozás, tanulószoba
 • tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök
 • versenyek, vetélkedők, bemutatók
 • kirándulások
 • múzeumi foglalkozások
 • iskolai sportkör, tömegsport
 • iskolai könyvtár
 • egyéb rendezvények

Állandó hitéleti programok

 • A magyar szentekről, egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg az éves munkaterv alapján.
 • Havonta az iskola tanulói vasárnapi diákmisén vesznek részt a Szentesi Szent Anna-templomban (a többi vasárnap pedig a saját plébániájukon).
 • A diákmisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra.
 • A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)
 • A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
 • Erzsébet-hét
 • Adventi hetek (december)

–        Roráté, agapé

–        karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség

–        közös adventi gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség

 • Nagyböjti hetek

–        nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség

–        keresztútjárás

 • Farsang
 • Anyák napja
 • Diákközösség Napja

Időszakos hitéleti programok pl.:

 • Atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra
 • Osztályok vállalása a diákmisék szolgálatában, az adventi, nagyböjti időszakban

Délutáni tanulás: napközi, tanulószoba

A napközibe, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a házirend előírásai alapján, szükség esetén az osztályfőnök illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá.

A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehetőleg azonos évfolyamú, illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba.

A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket.

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével.

Tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.

A foglalkozásokra való jelentkezés

 • a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes,
 • a tanév elején történik,
 • egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek.

Kirándulások

Az osztályfőnökök, az óvodapedagógusok a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében osztályaik, csoportjaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek.

A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnökök az osztályfőnöki munkatervükben, az óvodapedagógusok a nevelési tervükben rögzítik.

A tanulmányi kirándulás tervét a munkatervben meghatározott időpontig, illetve a kirándulás megkezdése előtt minimum 1 héttel az osztályfőnök, óvodapedagógus az intézmény vezetőjének, illetve az óvoda vezetőjének leadja.

Múzeumi foglalkozások

Az óvodapedagógusok, osztályfőnökök, szaktanárok a tantervi követelmények, illetve nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében osztályaik, csoportjaik számára múzeumi foglalkozást szervezhetnek. A különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatásokon a tanulók részvétele ? ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár ? önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

A foglalkozás csak az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés után szervezhető meg.

Egyéb rendezvények

Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 1. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok.
 2. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható.
 3. Hatodik órában csak akkor íratható témazáró dolgozat, ha az adott tárgyból a tanulónak az órarendben nincs 1-5. órája.
 4. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapják a szaktanároktól.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

osztály létszám
1. a  23 fő
1. b  24 fő
2. a  25 fő
2. b  23 fő
3. a  22 fő
3. b  22 fő
4. a 25 fő
4. b 24 fő
5. a  23 fő
5. b  19 fő
6. a  20 fő
6. b  17 fő
7. a  17 fő
7. b  18 fő
8. a  19 fő
8. b  24 fő

 

Elérhetőségeink

Címünk:

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.

Igazgató:

Siposné Miskolczi Gyöngyi

Telefon: 63/561-140     

Mobil:: 20/823-1951

E-mail:

szenterzsebetisk@gmail.com

Óvodavezető: Remzsőné Lakos Mária

Az óvoda telefonszáma: 561-146

Csengetési rend

1. óra: 8.00-8.45

2. óra: 9.00-9.45

3. óra: 10.00-10.45

4. óra: 10.55-11.40

5. óra: 11.50-12.35

6. óra: 12.45-13.30

Főétkezés: 13.30-14.00

Alapítványaink

SZENT ERZSÉBET RÓZSÁI ALAPÍTVÁNY

Magyar Katolikus Egyház technikai szám:

0011

Bankszámlaszám:

57200031-10042009

Adószám:

18471052-1-06